El programa educatiu Escoles sense Racisme és una eina per lluitar contra el racisme, afavorir la interculturalitat, així com per a introduir l’educació per al desenvolupament i la pau de manera transversal i permanent en el currículum dels centres educatius i en la metodologia d’acció del professorat.

Des de febrer de 1997, quan ACPP i Escoles sense Racisme van organitzar un seminari internacional a Madrid per a estudiar les possibilitats del desenvolupament d’aquest programa europeu a Espanya, l’eina ha evolucionat significativament. S’ha convertit en un programa que, a més de perseguir que no es produeixi cap tipus de discriminació, també cerca educar en la pau, en la resolució de conflictes i en la solidaritat des d’una perspectiva global que integri la responsabilitat personal i col·lectiva i el desenvolupament humà de totes les persones i societats. Per això, avui el programa rep el nom Escoles sense Racisme, Escoles per la Pau i el Desenvolupament (ESR, EPD).

ESR, EPD és, per tant, un marc d’actuació i un instrument de treball per oferir a les escoles. És una metodologia, una forma de fer i entendre l’educació, que necessita la participació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies i personal no docent) per aconseguir el propòsit de crear una societat més justa i solidària.

 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

Els objectius del programa ESR, EPD són els següents:

 

Objectiu general

Objectius específics

 

ESR, EPD I L’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

ESR, EPD respon als objectius que es marca en l’actualitat l’educació per a la ciutadania global com a procés d’aprenentatge social, amb caràcter col·lectiu, transformador i activador. L’educació per a la ciutadania global (ECG) és la darrera generació de l’educació per al desenvolupament, que ha evolucionat al llarg dels anys segons el que en cada moment s’ha entès per desenvolupament. Actualment, l’ECG pretén crear consciència sobre la responsabilitat que té tothom de promoure la justícia i l’equitat en el nostre món globalitzat, i sobre la necessitat d’implicar-nos en accions activadores, de promoure canvis en les nostres vides i en els nostres contextos globals, si volem fer possible aquests objectius.

D’acord amb aquesta visió transformadora, el programa ESR, EPD està dissenyat per acompanyar i enfortir els centres escolars i les comunitats educatives que els integren amb l’aportació de recursos materials i formatius que contribueixin a consolidar la seva tasca de construcció d’una ciutadania global compromesa amb els drets humans, la pau, la solidaritat i la igualtat.

En aquest sentit, el programa ESR, EPD enllaça amb els enfocaments transversals de l’educació per a la ciutadania global.

Enfocament de gènere: Té en compte les desigualtats entre homes i dones, i visibilitza les discriminacions que aquestes sofreixen. L’enfocament facilita, per mitjà de l’apoderament, la superació de les bretxes, i dota les dones d’autonomia i de poder de participació i decisió, amb la implicació també dels homes.

Enfocament basat en drets humans: Afavoreix l’enfortiment de les capacitats de les persones i comunitats per reclamar els seus drets; defensar els drets de terceres persones, i exigir als governs i a les organitzacions de la societat civil que compleixin les seves responsabilitats.

Enfocament basat en la interculturalitat: Aposta per una convivència entre persones diverses però iguals en dignitat i drets, que s’enriqueixen mútuament respectant les seves identitats.

Enfocament basat en la sostenibilitat ambiental: Facilita la presa de consciència de la nostra relació amb el medi ambient, del qual depenem per viure i que necessita el nostre respecte, cura i protecció.

COM S’INSERTA ESR, EPD EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR

Els objectius del programa ESR, EPD estan prevists en diversos objectius generals de les etapes d’educació infantil, primària, secundaria obligatòria i batxillerat del sistema educatiu espanyol i en tres de les competències bàsiques que han d’haver desenvolupat els joves en acabar l’ensenyament obligatori: la competència social i cívica, la competència de consciència i expressions culturals i el sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

 

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PROGRAMA

Una de les senyes d’identitat més importants d’Escoles sense Racisme, Escoles per la Pau i el Desenvolupament és la seva metodologia. Les característiques que millor la defineixen són les que s’expliquen a continuació.