L’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) és una ONG, sense ànim de lucre, laica, independent de qualsevol opció partidista, defensora dels valors democràtics des d’una opció de justícia social i econòmica, que, d’ençà que es va crear el 1990, aposta fermament pel pacifisme, la tolerància i el diàleg.

Donam suport a la ciutadania civil, democràtica i progressista dels països empobrits amb els quals cooperam amb la generació d’organització local; el foment de la participació ciutadana i de la recerca d’alternatives per aconseguir societats més justes i més democràtiques en què els beneficis del desenvolupament es redistribueixin més equitativament, i l’atorgament de protagonisme als agents locals.

Prenem partit per la pau, els processos de reformes democràtiques i la cerca del diàleg, i contribuïm a sensibilitzar l’opinió pública nacional i internacional perquè s’articulin mesures de prevenció de conflictes i perquè els organismes internacionals actuïn a favor de la legítima ingerència per motius humanitaris quan així ho requereixi la necessària defensa dels drets humans fonamentals.

Volem conscienciar la societat europea perquè exigeixi als seus representants polítics la defensa d’aquests drets humans essencials.

Reforçarem les organitzacions veïnals, sindicals, professionals i de dones, com a agents fonamentals als països en via de desenvolupament, així com el moviment cooperatiu en la seva gestió, administració i viabilitat econòmica.

Crearem espais d’intercanvi i de reflexió entre les administracions públiques i les organitzacions socials.

Fomentarem la integració social dels col·lectius més desfavorits i treballarem amb els que cerquen la transformació social i es mostren inconformistes davant l’absència de llibertats i la injustícia social.

Defensarem allò públic, allò col·lectiu, allò social. Treballarem per enfortir la sanitat i l’educació públiques potenciant la participació de tota la comunitat educativa i de l’alumnat, i millorarem l’accés dels ciutadans i ciutadanes als serveis bàsics: habitatge digne, aigua potable, transport i ocupació. També donarem suport als processos participatius d’autoconstrucció d’habitatges i impulsarem projectes de conservació i distribució dels recursos hídrics.

Apostarem per la globalització dels drets dels ciutadans i les ciutadanes.

Reivindicarem el paper de les organitzacions de dones com a agents fonamentals de desenvolupament.

Sensibilitzarem la societat sobre la necessitat de protegir els recursos mediambientals i fer-los compatibles amb el desenvolupament.

En la nostra tasca per canviar les relacions Nord-Sud, apostam per treballar a ambdós llocs, i defensam, amb els nostres projectes d’Acció Social i Educació pel Desenvolupament, els valors de tolerància, convivència, interculturalitat i solidaritat.

 

ACPP EN L’ÀMBIT EDUCATIU

Per a l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP), l’educació és una eina fonamental per a la transformació social i per a l’assoliment d’un sistema educatiu públic, laic, igualitari i de qualitat, el principal motor d’aquesta transformació.

L’ACPP planteja un enfocament integral de l’educació que contribueixi a la formació de ciutadans i ciutadanes compromesos amb l’avanç cap a una nova societat civil global per mitjà de l’acció local. L’ACPP entén que els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació d’assumir la seva responsabilitat com a integrants de societats desenvolupades i d’augmentar el seu compromís per aconseguir societats més justes. Per assolir aquest objectiu de transformació, consideram fonamental impulsar accions dirigides a fomentar una ciutadania crítica amb les causes i els mecanismes que generen desigualtat, pobresa i exclusió. Al mateix temps, creim que és imprescindible l’impuls d’una ciutadania organitzada, mobilitzada i activa com a element principal de canvi.

Segons l’ACPP, la pau és un objectiu i un eix de treball estratègic fonamental. La pau entesa de manera global, no com a absència de conflicte armat, sinó com un estadi d’igualtat, respecte, dignitat, justícia social i garantia de drets humans. Per això, la convivència, la resolució pacífica de conflictes a les aules i l’educació per la pau són elements de treball fonamentals en les comunitats educatives. Volem fomentar una cultura de pau entre l’alumnat, perquè sigui conscient dels mecanismes cognitius i emocionals que provoquen els comportaments inapropiats i la discriminació per poder gestionar-los i superar-los. Creim en les escoles en què la convivència pacífica sigui un mitjà per abordar les situacions d’assetjament escolar mitjançant estratègies de prevenció de la violència i la discriminació des d’un punt de vista crític i inclusiu, impulsat per tota la comunitat educativa.

L’educació és cada vegada més una responsabilitat col·lectiva, que es desenvolupa al llarg de tota la vida i que rep una forta influència del context territorial i social en què es viu. Per això, l’ACPP planteja les seves intervencions en l’àmbit educatiu entenent que el centre no és una institució tancada, sinó que està inserit en un barri i una societat amb els quals hi ha un intercanvi, on les famílies i els agents socials participen de la vida escolar, i l’alumnat i el professorat incideixen també en l’àmbit social participant-hi i comprometent-s’hi.

L’escola és un espai central en la construcció de la ciutadania. A més, possiblement l’aula és l’espai on l’infant i els joves es reconeixen per primera vegada com a ciutadans i on descobreixen possibilitats en l’exercici dels seus drets. D’altra banda, l’escola està clarament vinculada a l’espai. A les ciutats, les escoles primàries se situen d’acord amb la distribució dels barris i recluten el seu alumnat entre els seus residents. D’aquesta manera, el conjunt del barri i l’escola es converteix en el contenidor principal dels aprenentatges primaris de la vida política i social. Per aconseguir una educació de qualitat, es requereix l’esforç tant dels membres de la comunitat educativa directament implicats com de l’entorn social en què es desenvolupa l’educació. És en aquest context en què l’ACPP impulsa amb més afany els valors de solidaritat, igualtat, tolerància i interculturalitat. Per aquest motiu, feim un acompanyament continuat als centres escolars de distints nivells mitjançant formació del professorat, dotació de materials i propostes didàctiques, per tal d’enfortir les comunitats educatives en la seva tasca quotidiana per construir una ciutadania global compromesa.

Més informació  www.acpp.com 

Associa’t https://www.acpp.com/asociate/