El manifest d’ESR, EPD recull l’essència de tot allò a què es compromet el centre educatiu.

Aquesta activitat pot ser el punt de partida per començar a ser una ESR, EPD, la forma de donar a conèixer els principis i els continguts del programa al centre i de comprometre-s’hi. De la mateixa manera, pot treballar-se a final de curs, com a tancament després de fer totes les activitats del programa per evidenciar tot el que s’ha après i visibilitzar el compromís del centre.

L’adhesió al manifest estimularà l’educació crítica i transformadora i la implicació activa en el desenvolupament d’una Escola sense Racisme, una Escola per la Pau i el Desenvolupament.

 

MANIFEST

Nosaltres, alumnat, docents i representants de les associacions de mares i pares, deim SÍ! a una escola plural, lliure, crítica i participativa, basada en els valors democràtics i de responsabilitat amb els drets humans universals, la justícia social, la pau, la diversitat i el medi ambient.

  • Perquè totes les persones som diferents, però tenim els mateixos drets.
  • Perquè qualsevol tipus de discriminació basada en el color de pell, l’idioma, la religió, l’orientació sexual, el gènere, la diversitat funcional, la nacionalitat o qualsevol altre aspecte és inacceptable; la discriminació crea divisions i condueix a l’odi entre persones
  • Perquè la diversitat és riquesa i forma part de la naturalesa de l’ésser humà.
  • Perquè la pau i el respecte als drets humans són requisits imprescindibles per a un desenvolupament equitatiu i sostenible.
  • Perquè el sistema educatiu ha de promoure valors comuns per a l’exercici d’una ciutadania democràtica en un context global.
Per això, i d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans i amb la Constitució espanyola de 1978, com a centre educatiu:
  • Rebutjam qualsevol comentari, argument o prejudici que discrimini un ésser humà i ens indignam davant les injúries que provoquen exclusió i neguen els drets fonamentals a milions de persones a tot el món.
  • Rebutjam la violència i les conductes agressives en qualsevol de les seves formes (psicològica, verbal, física, emocional, cultural, etc.) i per qualsevol canal (xarxes socials, altres mitjans electrònics, etc.).

 

I ens comprometem a:

  • Combatre qualsevol forma de discriminació a causa de la raça, el gènere, la creença religiosa, la diversitat funcional, l’orientació sexual o qualsevol altre aspecte, i a prendre les mesures oportunes que garanteixin la convivència plural a la nostra escola, al nostre barri i a la nostra societat.
  • Promoure la convivència i resoldre els conflictes des d’un enfocament participatiu basat en la cultura de pau al nostre centre educatiu.
  • Impulsar accions que contribueixin a construir una societat justa i equitativa per a tothom en el marc de la cultura de pau.