Un programa d’intervenció integral per construir escoles sense racisme

El programa proposa diverses activitats als centres educatius, atenent a les línies estratègies de treball de les escoles i a les edats i nivells de l’alumnat. Per mitjà del teatre fòrum, l’alumnat és  el protagonista resolvent situacions conflictives i incòmodes, l’ús del cinema des d’una perspectiva reflexiva i crítica, així com diverses activitats educo-artístiques dissenyades per ACPP-PV des d’una metodologia d’educació per a la ciutadania global, es crea l’ambient idoni per fer reflexionar l’alumnat sobre els estereotips, actituds discriminatòries que viuen en el seu dia a dia i desigualtats entre els països rics i els empobrits, que possiblement veuen més allunyades.

El projecte ESR-EPD s’endinsa en l’estratègia educativa que defineix ACPP-PV i que s’inserta en una xarxa europea de centres educatius compromesos amb l’educació en valors i la convivència escolar, que treballa aquestes dimensions d’un mode continu i estable en els temps.

Es tracta d’un programa integral que potencia l’augment de la implicació de l’AMPA i el professorat en el desenvolupament del mateix, afavorint que la participació de tota la comunitat educativa, no només del professorat i l’alumnat, sigui més significativa. És fonamental que el professorat i el conjunt de la comunitat educativa treballen en consonància per la promoció d’activitats pedagògiques i innovadores, que a llarg termini suposen una eina de desenvolupament cognitiu i transformador per a l’alumnat. Per això, el programa també contempla la capacitació del professorat per mitjà de eines que incrementen la qualitat de les actuacions a les aules i propicien la identificació d’actituds discriminatòries i excloents en el context de l’educació formal. Ser capaços i capaces de detectar aquestes actituds suposa un gran avanç en la prevenció de conflictes i situacions de violència primerenca en les aules. Fer partícip l’alumnat en la resolució de conflictes i en la consolidació de relacions entre iguals per mitjà d’eines com la mediació escolar són un exemple de millora de la comunicació i la participació.

Un programa encaminat a millorar la qualitat del sistema educatiu, garantint la integritat, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament del potencial de l’alumnat.

 

ACTIVITATS EDUCO-ARTÍSTIQUES del programa ESR

Dins el programa ESR-EPD es realitzen activitats educo-artístiques per a treballar la igualtat de gènere, el dret a l’educació universal i la promoció de les societats pacífiques.

Entre aquestes activitats destaquen l’elaboració del Manifest ESR, EPD vinculat amb els ODS, el teatre fòrum, el joc “A la recerca del desenvolupament”, la creació de clips de vídeo, cine fòrum, la creació de murals i l’activitat de versionar cançons (albaes, rondalles, pop, balades, rap i reggaetón).

A través d’estes activitats es contribueix a millorar el coneixement dels ODS al País Valencià i es promou el coneixement del treball d’ACPP per mitjà de xarrades sobre cooperació internacional al desenvolupament, posant en valor als projectes el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i la importància de les organitzacions no governamentals.

 

  • A través del teatre fòrum, l’alumnat és el protagonista en la resolució dels conflictes.
  • És fonamental que el professorat treballi per la promoció de les activitats per a que, poc a poc, els centres educatius s’apropiïn del programa i prenguin consciència sobre la necessitat de construir una ciutadania solidària, crítica i responsable.
  • L’objectiu és millorar la qualitat del sistema educatiu i garantir la igualtat d’oportunitats.